First Post! 01/27/2008
 

Be abejonės, tinkamiausias naujagimių ir kūdikių maistas - motinos pienas. Jis patenkina visus mažylių maitinimo poreikius pirmąjį gyvenimo pusmetį. Nors maitinimas krūtimi yra natūralus procesas, kai kurioms mamoms ir kūdikiams pasiseka ne iš pat pradžių. Kartais dėl patirties stokos ar dėl fizinių veiksnių maitinančioms motinoms iškyla sunkumų.

  „Nu­graužti“ spe­ne­liai

 Ši problema bene dažniausia. Neretai ma­mos skun­džia­si skaus­min­gais, pa­žeis­tais, „nu­grauž­tais“ spe­ne­liais. 98 proc. tai yra ne­tai­syk­lin­go žin­dy­mo pa­sek­mė. Bū­ti­na ieš­ko­ti prie­žas­ties, su­kė­lu­sios spe­ne­lių pa­žei­di­mą. Pa­tik­rin­ki­te, ar vai­ke­lis tei­sin­gai glau­džia­mas prie krū­ties, ar nė­ra pien­li­gės, trum­po pa­sai­tė­lio.   Siū­lo­ma: ▪ Su­si­ras­ti iš­ma­nan­tį kon­sul­tan­tą. ▪ Su­ma­žin­ti pa­ti­ni­mą: mai­tin­ti daž­niau ar nu­trauk­ti pie­ną prieš mai­ti­ni­mą, kad kū­di­kis leng­viau ap­žio­tų krū­tį. Jei krū­tis bus kie­ta it ka­muo­lys, vai­kas ne­ga­lės jos ap­žio­ti ir žįs­ti. ▪ Jei krū­ties oda pa­rau­du­si, įsi­tem­pu­si, bliz­ga, jei­gu niež­ti ar stip­riai skau­da, ne­gy­ja ope­lės, 4 kar­tus per die­ną po mai­ti­ni­mo kū­di­kio bur­ny­tę ir mo­ti­nos spe­ne­lius pa­tep­ti Dak­ta­rin gel-oral. ▪  „Nugraužtiems“ speneliams reikia kiek įmanoma dažniau taikyti oro vonias. ▪ Ne­nau­do­ti čiulp­tu­kų, „spe­nių“ ir spe­ne­lių ap­sau­gos. ▪ Plau­ti krū­tis tik kar­tą per die­ną van­de­niu, veng­ti mui­lo. ▪ Veng­ti los­jo­nų ir kre­mų su me­di­ka­men­tais. ▪ Atsipalaiduoti prieš maitinimą bent 15 minučių. ▪ Po mai­ti­ni­mo pa­tep­ti pie­nu are­o­lę ir spe­ne­lį.   Jei pa­ko­re­ga­vus kū­di­kio pa­dė­tį prie krū­ties, ne­pa­vyks­ta už­gy­dy­ti spe­ne­lių, rei­kia spe­ne­liams „su­teik­ti ra­my­bę“, t. y. ne­žin­dy­ti kū­di­kio, net ir su ant­spe­niais! BŪTINA iš­trauk­ti pie­ną ir jį su­mai­tin­ti iš puo­de­lio, švirkš­to. Jo­kiu bū­du ne iš bu­te­liu­ko, nes pa­žeis­ti spe­ne­liai yra ne­tai­syk­lin­go žin­dy­mo pa­sek­mė, o bu­te­liu­kas for­muo­ja ne­tai­syk­lin­gus įgū­džius. Ne­rei­kia jau­din­tis, jei kū­di­kis pra­ri­jo iš su­ski­lu­sio spe­ne­lio pa­si­ro­džiu­sį krau­ją. Jis ne­kenks­min­gas. Kū­di­kis ga­li at­pil­ti su krau­jo prie­mai­ša ar pa­si­tuš­tin­ti tam­ses­nė­mis iš­ma­to­mis.

  Per maži, įdubę speneliai

 Dėl šios priežasties sunku maitinti krūtimi, bet su laiku žindant speneliai susiformuos. Naudinga prieš gimdymą daryti krūtų masažą. Galima paformuoti spenelius naudojant rankinį pientraukį kelis kartus per dieną (draudžiama, jei gresia priešlaikinis gimdymas). Tačiau efektyviausiai spenelius masažuoja kūdikio lūpos. Patariama prieš maitinant pirštais išspausti šiek tiek pieno, kad spenelio laukelis pasidarytų minkštesnis. Tokį mažyliui bus lengviau žįsti. Paskui spenelio laukelį reikia suspausti nykščiu bei smiliumi, kad taptų plokštesnis, ir įdėti jį į kūdikio burnytę.

  Jei krūtys užsikimšo

Gana dažnai pasitaiko atvejų, kai krūtys tampa standžios, skausmingos, iš jų sunku ištraukti pieną. Efektyvūs pagalbos metodai: šiltas dušas ir švelnus krūtų masažas. Jie pagerina pieno tekėjimą. Kitas pagalbos būdas- keliolika minučių ant krūtinės palaikytas karšto vandens kompresas. Reikia stengtis, kad pieno tekėjimas nesutriktų. Krūtų užsikimšimui užsitęsus gali sumažėti laktacija, išsivystyti krūties uždegimas ar net krūties pūlinys. 

 Vaikas springsta

Kartais kūdikiai traukia pieną labai godžiai. Skubėdami jie prisiryja oro, pradeda dusti, kosėti. Reikėtų kartą ar du pertraukti žindymą ir vėl tęsti. Taip pat kūdikis gali springti, jei maitinimo pradžioje trykštanti pieno srovė labai stipri. Tuomet patartina prieš maitinant šiek tiek pieno nutraukti. 

 Žįs­ti kū­di­kis ne­ga­li tik dėl vie­nos prie­žas­ties

 Vie­nin­te­lė kū­di­kio li­ga, kai jo tik­rai ne­ga­li­ma žin­dy­ti, yra ga­lak­to­se­mi­ja (lak­to­zės sudėtinio komponento ne­to­le­ra­vi­mas). Taip pat rizikinga žindyti motinai sergant virusine liga (gripu, AIDS) ar gydant onkologinę ligą cheminiais preparatais. Tačiau nė­ra li­gų ar me­di­ka­men­tų, ku­riuos var­to­jant ma­mai griež­tai drau­džia­ma žin­dy­ti. Kiek­vie­nu at­ve­ju bū­ti­na įver­tin­ti ne­žin­dy­mo ža­lą tiek mo­ti­nos, tiek kū­di­kio svei­ka­tai, tar­tis su lak­ta­ci­ją iš­ma­nan­čiu spe­cia­lis­tu. Skau­du, kai šei­mos gy­dy­to­jas dar ne­pa­gim­džiu­siai mo­te­riai įtei­gia, jog ji ne­ga­lės žin­dy­ti dėl jos var­to­ja­mų vais­tų, pvz., nuo dep­re­si­jos, ku­riuos mo­te­ris ge­ria di­de­lė­mis do­zė­mis nėš­tu­mo me­tu. Toks gy­dy­to­jas tie­siog ne­įver­ti­na, kad nau­ja­gi­mį iš­tiks sun­ki abs­ti­nen­ci­ja. Žin­dy­mas kaip tik pa­leng­vin­tų ma­žiu­ko būk­lę, o mo­ti­nai ga­li pa­vyk­ti su­ma­žin­ti vais­tų do­zes dėl žin­dy­mo me­tu iš­si­ski­rian­čių en­dor­fi­nų, vi­di­nių mū­sų or­ga­niz­mo mor­fi­nų, ku­rie su­ke­lia pa­si­ten­ki­ni­mą, mie­guis­tu­mą, ge­ri­na sa­vi­jau­tą. 

 Svar­biau­sia ži­nios ir no­ras

Pa­grin­di­nė krū­tų ti­ni­mo, pa­žeis­tų spe­ne­lių, ma­žo pie­no kie­kio ir ki­tų pro­ble­mų pro­fi­lak­ti­ka yra tin­ka­mas mo­ti­nos ir jos šei­mos na­rių pa­si­ren­gi­mas mo­ti­nys­tei. Mo­te­ris pri­va­lo ži­no­ti, ko­kie sun­ku­mai ga­li iš­tik­ti, kur ir kaip ieš­ko­ti pa­gal­bos bei tai, kad už­klu­pu­sias bė­das leng­va iš­spręs­ti pa­si­tel­kus spe­cia­lis­tą. La­bai svar­bus mo­ti­nos no­ras žin­dy­ti kū­di­kį. Dar rei­kia ap­lin­ki­nių pa­lai­ky­mo. Didelio noro ir pastangų dėka mo­ti­na gali atgauti pie­ną, kai jo bu­vo su­ma­žė­ję ar vi­sai din­gę dėl mo­ti­nos ar kū­di­kio li­gos. At­si­ran­da ma­mų, ku­rios mai­ti­na krū­ti­mi įvai­kin­tus vai­kus spe­cia­lios mai­ti­ni­mo sis­te­mos dė­ka. Pa­si­tai­ko, kad at­si­ran­da pie­no krū­ty­se, kai šios sti­mu­liuo­ja­mos kū­di­kio bur­ny­te. Tai ypač svar­bu tiek mo­ti­nai, tiek kū­di­kiui, kad for­muo­tų­si abi­pu­sis prie­rai­šu­mas. Te­rei­kia nuo­šir­džiai no­rė­ti.